03.08.2021

Захааминай боксын һоригшотой Арадай һунгамалнууд уулзаба

Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Захааминай аймагаар ябахадаа, Россиин тамирай соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, боксоор һоригшо Сергей Васильевтай уулзаһан байна.

Тамирай һургуулиин һорилго хэдэг танхим соо тренертэй уулзажа хөөрэлдэбэ. Бэлигтэй, бэрхэ тамиршадые бэлдэжэ, түрэл нютагаа холо ойгуур суурхуулжа байһандань, баяр баясхаланиие һунгамалнууд хүргэһэн байна.

- Буряадай спорт хүгжөөлгэдэ боксын һургуулиин ябуулжа байһан ажал тэмдэглэлтэй. Бэрхэ эдир тамиршадые эндэ бэлдэн гаргана. Урагшаа дабшаһан, олон түсэб зорилгонуудтай һоригшодые дэмжэхэ шухала. Танай бэлдэһэн чемпионууд Буряад уласайнгаа нэрэ үргэжэ, хаа-хаанагүй нэрлүүлжэ ябана, - гэжэ Арадай һунгамал Леонтий Красовский хэлэнэ.

Боксдо дуратай хүбүүд басагад энэ танхим ерэжэ, бэеэ һоридог байна. Тэндэ 4 һоригшо хүдэлдэг, 70 хүбүүд басагад боксын һургуулида ябадаг юм.

- Энэ һургуули байгуулхын тула, би өөрөө хэдэн жэл соо ябажа, ажал ябуулааб. Тамирай түхеэрэлгэнүүдые эндэ тэндэһээ суглуулжа, бэеэ һорилгын хэрэгсэлнүүдые асарааб. Энэ танхим өөрынгөө гараар бариһан байнаб. Минии шабинар Россиин түрүү һуури эзэлхын мүрысөөнүүдтэ нэгэтэ бэшэ, илажа гараһан юм. Борис Са­даев, Виктор Дулмаев, Алексей Овчаренко, Алек­сандр Путинский болон бусад болоно. СССР-эй спортын мастер, Москва хотын хэдэн удаа абарга болоһон Игорь Хабалов намда һорилго гараһан юм. Залуушуулай дунда Александр Плюснин, Амгалан Цыренов, Владислав Осокин, Денис Доржиев болон бусад хүбүүд болоно. Боксоор бэеэ һорихо дуратай олон хүбүүд, басагад манай Захааминда бии, -гэжэ Сергей Васильев хөөрэнэ.

Захааминай боксын һургуули дээрэ үндэһэлэн, Буряадай боксёрнуудые бэлдэлгын түб Закаменск хото дээрэ байгуулхада, тон тааруу. Тэндэхи сэбэр агаарта тамиршад бэеэ һориходоо, бүри шанга, хүсэтэй болохо зэргэтэй. Иимэ дурадхалтайгаар Арадай Хуралай һунгамалнуудта Сергей Васильев хандаһан байна. Энэ асуудал шиидхэхэ хэрэгтэ туһалхабди гээд һунгамалнууд найдуулаа.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36