13.09.2021

Мотоциклоор урилдаашадай мүрысөөн Буряад Уласта үнгэржэ байна

Тамирай хэсүү бэрхэтэй аюултай спортын зүйлээр мотоциклоор урилдаашадай Россиин Кубок анха түрүүшынхиеэ Буряад Уласта үнгэржэ байна. Сентябриин 11-дэ һорилго үнгэрһэнэй    удаа, шэлэн абалгын тур болон мүрысөөнэй нээлгын баяр еһолол үнгэрөө.

Россиин кубогой нээлгын баяр ёһололдо Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Виталий Лыгденов хабаадахадаа, бүхы Россиһоо ерэһэн тамиршадые амаршалһан байна.

- Москваһаа Владивосток хүрэтэр, элдэб регионуудһаа 120 гаран урилдаашад ерээ. Энэ аюултай спортын зүйлээр хабаадаха дуратайшуул олон байна. Иимэ урилдаанда гараха гээшэ ехэ харюусалгатай. Хоер зүйлээр мүрысөөн үнгэрнэ. Һая эхилжэ байһан тамиршад аминдаа мүрысэнэ. Харин дүй дүршэлтэй зон ондоо бүлэгтэ урилдана, - гэжэ Виталий Лыгденов тэмдэглэбэ.

Мүнөөдэр үдэшэ эгээл эрхимүүд элирүүлэгдэхэ. Мүрысөөндэ шалгарһан тамиршадта грамота болон медальнууд барюулагдаха тухай эмхидхэгшэд мэдээсэнэ.


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36