15.09.2021

Гүрэнэй санитарна-эпидемиологическэ албан 99 жэлэйнгээ ойн баярые тэмдэглэбэ

Россиин Федерациин гүрэнэй санитарна-эпидемиологическэ албанай байгуулагдаһаар, 99 жэлэй ойн баярта зорюулагдаһан баяр ёһололой хэмжээ ябуулга мүнөөдэр үнгэрбэ.

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Цырен-Даши Доржиев энэ албанда хүдэлдэг мэргэжэлтэдые амаршалхадаа, улас дотор эпидемиологическэ аюул сахижа ябадаг зониие онсо тэмдэглэһэн байна. Энэ шухала һалбарида хэдэн мянган мэргэжэлтэд хүдэлжэ ябана- эпидемиолог эмшэд, микробиологууд болон гигиенист мэргэжэлтэд.

- Санитарна-эпидемиологическэ албанай байгуулга хубилгагдажа, мэргэжэлтэдэй дүй дүршэл дээшэлүүлхэ талаар эрилтэ ургаа. Буряадай хүн зоной элүүр мэндэ байдалай талаар хиналта ябуулдаг албан энэ үдэр өөрынгөө мэргэжэлтэдээр болон олон жэлдэ хүдэлһэн ветерануудаараа омогорхоно. Эрхэтэдэй элүүр энхые хамгаалха, тэдэнэй ажабайдал һайжаруулха зорилго бэелүүлэгдэнэ, - гэжэ Цырен-Даши Доржиев тэмдэглэһэн байна.

Буряадай Роспотребхиналтын мэргэжэлтэдтэ баяр баясхаланаа мэдүүлжэ, үдэр бүри хэжэ ябаһан ажалыень онсо тэмдэглээ.

Роспотребхиналтын хүтэлбэрилэгшэ Сергей Ханхареев элидхэл хэхэдээ, энэ албанай хүгжэлтэ тухай хэлэһэн байна.

- 99 жэлэй туршада санитарна-эпидемиологическэ албанай хүн зоной элүүр энхые хамгаалха талаар ябуулдаг ажал сэгнэшэгүй. Үшөө 50 жэлэй саана халдабарита хэдэн үбшэн ехээр тарадаг байһан гээшэ. Мүнөө болоод байхада, эдэ үбшэнгүүд мартагдаа, - гэжэ Сергей Ханхареев элидхэл соогоо мэдээсээ.

2020 онһоо, хоердохи жэлээ пандемитэй тэмсэжэ, халдабарита муухай үбшэнэй һүжэрхэгүйн талаар ехэ ажал Роспотребхиналта ябуулна.

Эд хэрэглэгшэдэй эрхэнүүдые хамгаалгын ба хүнэй элүүр мэндэ байдалай талаар хиналтын холбоото уласай албанай Буряадай хүтэлбэриин мэргэжэлтэд ажалдаа үнэн сэхээр хүдэлһэнэй түлөө Пироговай орденоор, Лука Крымскын болон «По зову долга и сердца» медальнуудаар, баярай бэшэгүүдээр шагнагдаһан байна.

 

 

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36