16.09.2021

Заһабарилгын удаа шэнэ харгы Сэлэнгын аймагта нээгдэбэ

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов «Тохой-«Суурхайта нуур - Родник» аяншалгын бааза гэһэн автомобильна харгын нээлгын баяр ёһололдо хабаадаба.

-Үшөө 2019 ондо энэ харгын заһабарилга эхилһэн юм. Гүрэнэй «Экономическа хүгжэлтэ болон инновационно экономико» гэһэн программа доро «Аяншалга» гэһэн программаар энэ барилга ябуулагдаа. Федеральна һанһаа 560 сая түхэриг мүнгэн һомологдоһон байна. Энэ автохаргыгаар ганса Сэлэнгын аймагай арад зон ябаха бэшэ, ондоо тээһээ ерэһэн айлшад болон аяншалагшад Суурхайта нуур ошожо, амарха. Тэндэ оршодог аяншалгын бааза, элүүржүүлгын газар ошожо амарха дуратай зон олон болоно. Иимэ шэглэл манай улас дотор һүүлэй үедэ ехээр хүгжэнэ, - гэжэ Владимир Павлов тэмдэглээ.

Хизаарлагдамал харюусалгатай «Авто Дом» гэһэн бүлгэм энэ харгы бариһан байна. Арадай Хуралай һунгамал Сергей Пашинский энэ эмхиин генеральна захирал юм. Харгы хэхэдээ, мүнөө үе сагай бүхы эрилтэдэ тааруугаар бариһан байна. Хоер дабхар асфальт хэгдэжэ, зайн гал оруулагдаа юм.

- Тохой нютагаар гарадаг харгын хажууда, хүн зоной ябаха харгы баригдаа. Светофор тодхогдоо, автобусой буудалнууд табигдаа. Гол түлэб, нютагай ажаһуугшад ехэ туһа хүргөө. Сэлэнгын аймагай захиргаанай толгойлогшо Станислав Дашиевичта баяр баясхалаа хүргэнэб. Суг хамта ехэ ажал ябуулаабди, - гэжэ Сергей Пашинский хэлэнэ.

Тохой нютагта ажаһуугшадай тэмдэглэһээр, анхан сагта энэ харгын талаар олон гомдолнууд ородог байгаа юм. Мүнөө болоходо, шанар һайтай харгытай болообди гэнэ.

Сэлэнгын аймагһаа Арадай Хуралай һунгамал Солбон Дашинимаевай мэдээсэһээр, харгы барилгаһаа гадна, инфраструктура хүгжөөхэ асуудалнууд шиидхэгдэнэ, мүн социальна байшангуудые бариха талаар ажал аймаг дотор хэгдэнэ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36