27.09.2021

Гүрэнэй шэнэ шагналнууд Буряад Уласта байгуулагдаба

«Буряад Уласай түймэрһээ харууһалалгын габьяата хүдэлмэрилэгшэ», «Буряад Уласай габьяата абарагша» гэһэн хүндэтэ нэрэ зэргэнүүд байгуулагдаба. Энэ хуулиин проект Арадай Хуралай ээлжээтэ 19-дэхи сесси дээрэ 2-дохи уншалгаар абтаба.

Мүнөө үедэ Буряадай түймэрэй харууһалалгын албанда, Буряадай гүрэнэй түймэртэй тэмсэлгын албанда хоёр мянган мэргэжэлтэд хүдэлдэг юм. Буряадай уласай бэдэрэлгэ-абаралгын албанда, Улаан-Үдэ хотын бэдэрэлгэ-абаралгын албанда, Россин МЧС-эй Байгалай бэдэрэлгэ-абаралгын албанда, мүн Буряадай эмнэлгын катастрофын территориальна түбтэ 150 абарагша хүдэлдэг байна.

Мүнөөдэр үнгэржэ байһан Арадай Хуралай 19-дэхи сесси дээрэ ехэнхи һунгамалнууд хуулиин энэ проект дэмжэбэ.


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36