05.10.2021

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов эрхим багшанарта шагналнуудые барюулба

Багшанарай һайндэртэй дашарамдуулан, эрхим мэргэжэлтэдтэ шагналнууд барюулагдаба. Оросой холбоото уласай болон Буряадай багшанарай ажаябуулгада тон һайн үрэ дүнгүүдые харуулһан багшанарые Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов амаршалһан байна.

- Мүрысөөндэ хабаадахынгаа урда тээ, багша бүхэн өөрынгөө бэлиг, дүй дүршэл сэгнэжэ, хаража үзөө. Эгээл эрхимүүдэй тоодо орожо, мүнөөдэр шагналда хүртэбэт. Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө багшын мэргэжэлтэ һайндэрөөр амаршалнаб! Болбосоролой һалбариие мүнөө үе сагай үндэр хэмжээндэ гаргаха зорилго засаг зургаан урдаа табина. Һуралсалай шанар нэн түрүүн багшанарһаа дулдыдадаг гээшэ. Дүй дүршэлтэй, мэргэжэл ехэтэй багшанарта баяр баясхаланаа мэдүүлнэб. Үхибүүдые һургаха, хүмүүжүүлхэ талаар ехэ ажал ябуулагдана. Шэнэ һургуулинууд баригдана, һонин түсэлнүүд бэелүүлэгдэнэ, зааха онол аргануудта ехэ анхарал хандуулагдана. Багшын мэргэжэлые бүри хүндэтэй болгохын талаар Буряадай Арадай һунгамалнууд ехэ ажал ябуулна, - гэжэ Владимир Павлов тэмдэглэбэ.

Жэл бүри Буряадай 10 багшанар шан абахадаа, федеральна һанһаа 200 мянган түхэригтэ хүртэдэг тухай һануулая. Үшөө тиихэдэ 14 багша Буряадай эрхим багшанарай тоодо орожо, уласай һанһаа 50 мянган түхэригэй шанда хүртэдэг гээшэ.

Бүхэроссиин олимпиадада хабаадаһан шабинартай байха, хэшээлһээ гадуур хэмжээ ябуулгада эдэбхитэйгээр хабаадаһан, һуралсалай ажаябуулгада тон һайн үрэ дүнгүүдые харуулһан багшанарые тусхай комисси шэлэн абажа, 24 багшанарта шагналнууд барюулагдаа. Мүнөө үе сагай онол аргануудые хэшээлдээ хэрэглэжэ, һурагшадые һургаха, хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ горитой хубитаяа оруулһан багшанар жэлһээ жэлдэ олон болоно.

Багшын ажал хүндэтэйшье, хүндэшье. Өөрынгөө мэргэжэлдэ дуратай байхынгаа хажуугаар, бэрхэ һурагшадые бэлдэн һургаха гээшэ юунһээшье сэнтэй гээд шагнал барюулгын үедэ хэлэгдэһэн байна.Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36