07.10.2021

Һонин үзэсхэлэн Улаан-Үдэ хотодо нээгдэбэ

Ородой географическа олониитын нүүдэл үзэсхэлэн Улаан-Үдэ хотын бэеын соел ба тамирай комплекс соо нээгдэбэ. Энэ хэмжээ ябуулгын нээлгын баяр еһололдо Буряад Уласай Арадай Хуралай можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай бодолгын, олониитын ба шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Сергей Дорош хабаадаһан байна.
Үзэсхэлэндэ ерэгшэд Ородой географическа бүлгэмэй түүхэ тухай мэдэжэ абаха, сэрэгэй хэрэг, түрүүшын космонавт Юрий Гагаринай хубиин хэрэгсэл, хубсаһа хараха, мүн тиихэдэ географиин олониитые байгуулагшадай болон шэнжэлэгшэдэй дүрэ зурагуудые хараха аргатай. Буряадай бэдэрэлгын «Рысь» отрядай экспонадууд энэ үзэсхэлэндэ дэлгээгдэнхэй.
- Залуушуулые Эхэ Орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ хэрэгтэ, иимэ хэмжээ ябуулганууд тон нүлөөтэй. Манай гүрэнэй агууехэ түүхэ, мүнөө үеын байдал, ерээдүй тухай эндэ харуулагдана, - гэжэ Сергей Дорош хэлэнэ.
Октябриин 11 болотор энэ үзэсхэлэн түлөөһэгүйгөөр орожо харахада болоно.

Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36