07.10.2021

Хүүгэдэй сэсэрлиг тамирай шэнэ талмайтай болобо

Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Иннокентий Вахрамеевай оролдолгоор, Улаан-Үдэ хотын Октябрьска районой хүүгэдэй «Ладушки» сэсэрлиг мүнөө үе сагай тамирай талмайтай болобо. 

Баярай оршон байдалда шэнэ талмай октябриин 6-да нээгдэһэн байна. Хүүгэдэй сэсэрлигые даагша Бутидма Пинтаевагай тэмдэглэһээр, 45 жэлэй туршада хүдэлжэ байһан сэсэрлигтэ анха түрүүшынхиеэ мүнөө үе сагай талмай баригдаа. «Ладушки» сэсэрлигтэ 400 үхибүүд ябадаг юм. Улаан-Үдэ хотын эгээл томо сэсэрлигүүдэй нэгэн болоно.

«Һунгамалай жасын» мүнгөөр энэ гоё, шэнэ талмай баригдаа гээд Иннокентий Вахрамеев хэлэнэ.

- Хүүгэдэй «Ладушки» сэсэрлигые даагшын хандалгаар һунгамалнуудай захяа дүүргэхэ түсэб соо оруулагдажа, 1,5 сая түхэригтэ тамирай талмай баригдаа.

Эдир хүбүү басагад сэбэр агаарта гаража, бэеэ тамираар һорихо аргатай болобо. Шэнэ талмай дээрэ футбол, баскетбол болон волейбол наадаха секцинууд нээгдэхээр хараалагдана.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36