12.10.2021

Арадай һунгамалнууд тамиршадые амаршалба

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов болон Арадай Хуралай һунгамалнууд Людмила Воронцовае Уласхоорондын мүрысөөндэ хүрэл медаль абаһан баяртай ушараар амаршалба. Мүн Людмилые һоридог Бадма Бадмаев Булат Бадмаев хоёрто амаршалгын телеграмма эльгээгдэһэн байна. Болгари гүрэндэ үнгэрһэн боксоор Уласхоорондын «BALKAN» турнирта нютагаймнай басаган хабаадажа, шангай һуури эзэлээ.

57 кг жэгнүүртэ буряадай тамиршан Людмила Воронцова Финляндиин түлөөлэгшые булиһан байна. Удаань Румыниин Мария Клаудия Нечита гэгшэтэй ринг дээрэ гараа.

Арадай Хуралай һунгамалнууд мүн Алдар Буданаевые амаршалба. Самбогоор үнгэрһэн уласхоорондын хоёр турнирта хабаадажа, амжалта туйлаа. Беларусьта болон Татарстанда үнгэрһэн мүрысөөнүүдтэ Алдар Буданаев эрхим дүнгүүдые харуулжа шадаа.

- Шанга хүсэтэй байһанаа харуулжа, бэрхэ тамиршан байһанаа гэршэлээт. Нютагаархиднай омогорхоно, - гээд амаршалгын телеграмма соо хэлэгдэнэ.

Буряадай тамиршан Алдар Буданаев Россиин суглуулагдамал командын бүридэлдэ 64 кг жэгнүүртэ хабаадажа, мүнгэн медальда хүртэһэн байна. 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36