15.10.2021

Агаар тухай асуудал Арадай Хуралда зүбшэн хэлсэгдэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали хамгаалгын хороон региональна «Агаар» гэһэн түсэлэй талаар асуудалнуудые зүбшэн хэлсэбэ.

Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд, яамануудай, эмхи зургаануудай Улаан-Үдэ хотын захиргаанай түлөөлэгшэд энэ зүблөөндэ хабаадаһан байна.

2024 ондо «Сэбэр агаар» гэһэн проект Улаан-Үдэ хотодо хүдэлжэ эхилхэ. Федеральна программын һайгаар агаар сэбэрлэлгын ажал хэрэгтэ мүнгэн һомологдохо зэргэтэй. Энэ бэрхэшээл шиидхэхын тула, үмсын гэртэ ажаһуугшадые зайн гал хэрэглэжэ, дулаа абаха тухай засаг зургаанай түлөөлэгшэд дурадхана.

- Агаар сэбэр болгохын тула, зайн гал хэрэглэжэ, дулаа үгэжэ эхилээ һаа, тон тааруу. Нэн түрүүн зайн галай ажахые шэнэлэн һэльбэхэ талаар ажал ябуулха шухала. Засаг зургаанай дэргэдэ тусхай комисси хүдэлнэ. Хүн зон сэбэр агаараар амилха еһотой, - гээд Егор Олзоев хэлэнэ.

Зүблөөнэй үедэ Арадай һунгамалнууд үшөө нэгэ дурадхал оруулаа. Һүниндөө хэрэглэгдэдэг үнэ сэнгэй талаар зайн галай сагые хубилгаха хэрэгтэй. Жэшээнь, 23 сагһаа 7 саг болотор сагые үдэшын 18 сагһаа үглөөнэй 8 саг болотор хубилгажа, нэгэ киловатт часай мүнгые 1,77 түхэриг болотор доошолуулха дурадхал оруулагдаа.

Улаан-Үдэ хотын захиргаанай түсэлэй-шэнжэлэлгын хорооной түрүүлэгшэ Вадим Имидеевай тэмдэглэһээр, агаар сэбэр болгохо талаар ажал ябуулагдана. Газаа хүйтэн уларилай тогтоходо, модон гэртэ ажаһуугшад, галаа ехээр түлижэ эхилдэг. Утаанһаа агаар бузарлагдана.

-Ноябрь һара соо энэ асуудалда хабаатай хуулиин проект харагдаха гэжэ мэдэнэбди. Энэ хуули соо захиргаанай дүрим эбдэгшэд ялада унаха зэргэтэй. Автономно аргаар дулаа үгэдэг хэрэгсэлтэй зондо хабаатай, - гээд Вадим Имидеев тэмдэглээ.

Утаа гаргадаггүй үйлэдбэри тус бэрхэшээл шиидхэхэ үшөө нэгэ шэглэл болоно. Энэ арга Яхадта, Хакассида болон Красноярскын хизаарта тон ехээр хэрэглэгдэнэ.

Үшөө тиихэдэ пеллет болон брикет хэрэглэхэ асуудал зүбшэн хэлсэгдээ. Мүнөө үедэ улас дотор энэ брикет үйлэдбэрилдэг 9 олзын хэрэглэгшэ хүдэлнэ.

Энэ үнгэргэгдэһэн зүблөөнэй дүнгүүдээр, Буряадай Засаг газарай дэргэдэ хүдэлдэг комиссиин суглаан дээрэ агаар тухай асуудал зүбшэн хэлсэгдэхэ ёһотой. Агаар бузарладаг бодосуудые элирүүлжэ, саг бүри шэнжэлгэ хэгдэжэ байха ажал Буряадай байгаалиин нөөсын ба байгаали хамгаалгын яаман ябуулха. Саг үргэлжэ энэ бэрхэшээлээр ажал ябуулха хэрэгтэй гээд энэ зүблөөн дээрэ хэлсэгдэһэн байна. Засаг зургаан агаар тухай асуудалда анхаралаа хандуулжа, тус бэрхэшээл шиидхэхэ ажал ябуулха. Зүблөөн дээрэ хэлсэгдэһэн дурадхалнууд, һанамжанууд хараада абтажа, зайн галай тариф доошолуулха, котельнинууд брикедээр түлижэ эхилхэ, үйлэдбэринүүдтэ зайн галай талаар хүнгэлэлтэ үгэхэ талаар ажал ябуулагдаха гээд тэмдэглэгдэһэн байна.

 

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36