18.10.2021

Шэбэртэ нютагта соёлой байшан заһабарилгын удаа нээгдэхэнь

Бэшүүрэй аймагай Шэбэртэ нютагай соелой байшанда түгэсэжэ байһан заһабарилгын ажал хэрэгые Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов шалгаба. «Соёл» гэһэн үндэһэтэнэй түсэлөөр капитальна заһабарилга ябуулагдана гээд тэмдэглэлтэй.

Соёлой байшаниие заһабарилгада 6 сая шахуу түхэриг һомологдоһон байна. 5 сая 620 түхэриг-федеральна һанһаа, 358 мянган түхэриг-уласай бюджедһээ. «Бага нютагай соёл» гэһэн түсэлөөр, Шэбэртын соёлой байшанда байгша ондо мүнгэн һомологдоһон байна.

- Бэлиг талаантай зоноор баян Дондок Улзытуевай түрэһэн нютагта шэнэлэгдэһэн клуб нээгдэхэ тээшээ боложо байна. Нютагай ажаһуугшад энэ үйлэ хэрэгые ехэтэ хүлеэнэ. Соелой талаар хэмжээ ябуулганууд эндэ дахинаа үнгэргэгдэжэ эхилхэ, - гэжэ Владимир Павлов хэлэнэ.

Үшөө 2016 ондо Шэбэртын соёлой байшанда Дондок Улзытуевай нэрэ олгохо тухай дурадхал Владимир Павлов оруулһан юм. Энэ үүсхэлые нютагай зон, һомоной гулваа, нютагай Зүблэлэй һунгамалнууд дэмжэһэн байна.

         Соёлой байшанай дэргэдэ хүүгэдэй жэшээтэ «Аянга» ансамбль, дуу хатарай «Шэбэртэ» ансамбль, столой теннисээр болон уран үгын, уран гарай талаар секцинууд хүдэлдэг юм.

- Энэ ехэ ажал ябуулжа байхадаа, манай аймагһаа Арадай Хуралда һунгамал Владимир Павловта, соёлой яаманда, аймагай хүтэлбэрилэгшэдтэ ехэ баяр баясхаланиие хүргэнэб. Шэбэртэ нютагтамнай соелой байшанда капитальна заһабарилга хэгдээд, түгэсэхэ тээшээ болоо. «Бага нютагай соел» гэһэн проектээр шэнэ мебель, ноутбук, микрофонууд, прожекторнууд абтаа. Байшанаа газаа, зосоо талаһаань дулаалаабди, заһабарилга хээбди. 2022 он болотор модельнэ номой сан байгуулха талаар мэдүүлгэ үгэхэ зорилготойбди, - гэжэ Шэбэртэ нютагай һомоной гулваа Цырендондок Шоймполов хэлэнэ.

 

 

 

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36