19.10.2021

Хүн зониие бүридхэлгын хэмжээ ябуулгада Владимир Павлов хабаадаба

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Бүхэроссиин хүн зониие тоо бүридхэлгэдэ хабаадахадаа, энэ хэмжээ ябуулгын шухала байһаниие тэмдэглэбэ.

- 10 жэл соо нэгэ дахин тоо бүридхэл үнгэрдэг гээшэ. Мүнөөдэрэй талаар үнэн тоо бүридхэл хэрэгтэй. Энээгээр гүрэн тухай мэдээсэл харанабди. Экономико хүгжөөхэ, социальна политика ябуулхада туһатай байха зэргэтэй. Энэ шухала хэмжээ ябуулгада булта хабаадахыетнай уряалнаб, - гэжэ Владимир Павлов хандаба.

        Бүхэроссиин тоо бүридхэлэй үедэ бэшэгшэд тусхай хубсаһатай ябана. Заал һаа, үнэмшэлгэеэ харуулха ёһотой.

Урид саарһан дээрэ харюусадаг һаа, мүнөө планшетһаа асуудалнууд үгтэнэ. Хэды наһатай, ямар мэргэжэлтэй, ямар гэртэ байнабта гэхэ мэтэ асуудалнуудта харюусаха хэрэгтэй.

Ниигэмэй талаар, хүн зоной ажабайдал элирүүлхэ, бюджет абаха, гүрэнэй программануудта хабаадахада тоо бүридхэл ехэ шухала гээд тэмдэглэлтэй.

Хүн зониие тоо бүридхэлгын ажал ноябриин 14 болотор үргэлжэлхэ. Анха түрүүшынхиеэ оньһон нэбтэрүүлгэ Росси дотор үнгэргэгдэжэ байнхай. «Госуслуги» портал дээрэ бүридхэл гараха арга үгтэнэ. Мүн тиихэдэ МФЦ-дэ компьютер дээрэ, тоо бүридхэл үнгэргэдэг газарнуудта тоо бүридхэл гарахада болоно.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36