29.10.2021

БУРЯАД УЛАСАЙ АРАДАЙ ХУРАЛАЙ ТҮРҮҮЛЭГШЭ В.А.ПАВЛОВАЙ БУРЯАД ХЭЛЭНЭЙ ҺАЙНДЭРӨӨР АМАРШАЛГА

Хүндэтэ нютагаархин!
Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудай ба өөрынгөө зүгһөө буряад хэлэнэй һайндэрөөр амаршалнаб!

Арадай Хуралай һунгамалнууд буряад хэлэнэй хүгжэлтын талаар ехэ ажал ябуулдаг гээд тэмдэглэхэ шухала. “Буряад Уласай гүрэнэй хэлэн болохо буряад хэлэ дэмжэлгын хэмжээнүүд тухай”, “Буряад Уласай арадуудай хэлэн тухай” хуулинуудые нарижуулгын талаар ходо анхарал хандуулагдажа байдаг юм.
Буряад хэлэеэ хүгжөөхэ зорилготойгоор “Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг” гэһэн мүрысөөн үнгэргэгдэдэг болоһониинь ехэл һайшаалтай.
Арадай Хуралай һунгамалнууд Буряадай засагай газартай суг Буряад ТВ байгуулха хэрэгтэ оролдожо, тон эдэбхитэйгээр хабаадаһан байна гээд тэмдэглэхэ шухала.
Буряад Уласай Толгойлогшотой болон Буряад Уласай Засагай Газартай суг түрэлхи хэлэеэ сахин хүгжөөхэ талаар ажалаа үргэлжэлүүлэн хүдэлхэбди гээд Арадай Хуралай һунгамалнуудай зүгһөө хэлэхэ байнаб.
“Байгалай уhандал арюун тунгалаг,
Басаганай миhэрэлдэл урин налгай буряад хэлэмнай...” гээд Буряадай мэдээжэ шүлэгшэн Дондок Улзытуев бэшэһэн байдаг. Үнэхөөрөөшье, манай буряад хэлэн ехэ баян, ульгам, һайхан. Бүхы юумэн гэр бүлэһөө эхитэй гэжэ мэдээжэ. Тиимэһээ түрэл хэлэн дээрээ гэртээ үхибүүдээрээ хөөрэлдэхэ шухала.
Оршон сагай байдалаар харахада, буряад хэлэмнай орёохон байдалда орожо, илангаяа багашуулай, залуу хүбүүд басагадай дунда хэрэглэгдэхэеэ болижо, мартагдажа байна. Буряад хэлэеэ үргэжэ, өөрынгөө түрэл хэлэн дээрэ хөөрэлдэжэ, бэшэлсэе ябая гэжэ уряалха байнаб. Түрэл хэлэеэ, ёhо заншалаа хүгжөөн һалбаруулха үүргэ хүн бүхэн урдаа табиха ёһотой!
Элинсэг хулинсагайнгаа дамжуулһан түрэл хэлэеэ дээшэнь үргэжэ, нангинаар сахижа ябая!

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов

Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36