10.11.2021

Арадай Хуралай һунгамалнууд Михаил Мишустинда хандахань

Нэмэлтэ һуралсалай эмхи зургаануудай байшангуудые капитальна заһабарилга хэхэ тухай хуулиин проект үүсхэн оруулха эрхэ баталжа, гүрэнэй программа абаха хандалгатайгаар Россиин премьер-министр Михаил Мишустинда Арадай Хуралай һунгамалнууд хандаха байна. Социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец энэ тогтоолой түсэл бэлдэжэ оруулһан юм.

- Ургажа ябаһан үхибүүдые нэмэлтэ һуралсалай талаар шанар һайтайгаар бэлдэхэ гээшэ тон ехэ хэрэг. Энэ талаар хүдэлдэг Буряад Уласай эмхи зургаануудай байшангууд хуушаранхай байна. Капитальна заһабарилга ябуулха мүнгэн уласай һан соо хараалагданагүй. Гэхэ зуура, хүүгэдые нэмэлтэ һуралсалай талаар хангаха асуудал тон шухала. Капитальна заһабарилга хэхэ гүрэнэй программа абаха тухай хандалга бэлдэжэ, Россиин Федерациин Засагай газарта хандаха шиидхэбэри оруулагдаа, - гэжэ Игорь Марковец хэлэнэ.

Буряад Уласта нэмэлтэ һуралсалай 25 эмхи зургаанай байшанда капитальна заһабарилга хэхэ хэрэгтэй. Энэ ажалда 752 сая түхэриг гаргашалагдаха байна. Мүн тиихэдэ 21 байшангуудые һэльбэн шэнэлэлгэдэ 1,2 млрд түхэриг хэрэгтэй гээд тоологдоно.

Хэрбэеэ, энэ хандалгын баталагдаа һаа, Буряад Уласһаа Гүрэнэй Дүүмэдэ һунгамалнууд Николай Будуевта, Вячеслав Дамдинцуруновта, Вячеслав Мархаевта болон сенатор Александр Варфоломеевта, Вячеслав Наговицында туһалха тухай хандалга мүн эльгээгдэхээр хараалагдана.

Ноябриин 18-да үнгэрхэ Арадай Хуралай сессии дээрэ энэ асуудал зүбшэн хэлсэгдэхэ юм.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36