12.11.2021

Леонид Потаповай дурасхаал мүнхэлһэн мемориальна самбар тодхогдобо

Буряадай түрүүшын президент Леонид Потаповай ажаһуужа байһан гэртэ дурасхаалай самбар мүнөөдэр тодхогдобо. Энэ хэмжээ ябуулгада Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов хабаадаһан байна.

- Түрүүшын юрэнхылэгшэдэ зорюулагдаһан мемориальна самбар нээгдэхэдээ, шухала үйлэ хэрэг гээд һанагдана. Урагшаа һанаатай, Эхэ Орондоо дуратай, эгээл бэрхэ хүнүүдэй нэгэн ябаа. Леонид Васильевич ЛВРЗ-дэ хүдэлжэ эхилһэн намтартай. 1990 ондо Буряадай АССР-эй обкомой 1-дэхи секретаряар һунгагдаһан байна. 1991 онһоо 1994 он болотор Верховно Соведэй түрүүлэгшэ, 1994 ондо Буряадай президентээр һунгагдаа. 2007 он болотор Буряад Уласые хүтэлбэрилжэ ябаа. Тэрэ үедэ ехэ хүндэ саг байгаа. Түргэн саг соо шиидхэбэринүүдые абаха, түрын хуулиинуудта нэмэлтэ хубилалтануудые оруулха талаар ехэ ажал ябуулаа. Хүн зоной ажабайдал һайжаруулха хуулинуудые хэрэгтэй саг соо абажа, хэжэ байһан ажалаа шадамар бэрхээр ябуулдаг байһанииень тэмдэглэлтэй, - гэжэ Владимир Павлов хэлэнэ.

Дурасхаалай самбар нээлгэндэ Леонид Потаповай түрэл гаралынь, суг хүдэлһэн нүхэдынь, гүрэнэй болон олониитын ажал ябуулагшад ерэһэн байна. Мүн тиихэдэ Алексей, Татьяна үхибүүдынь ерээ. Наһанайнь хани нүхэр Нина Сергеевна үгэ хэлэхэдээ, Москва руу Леонид Потаповые нэгэтэ бэшэ уриһан тухай һануулаа.

- Россиин Засагай газарта хүдэлхыень Леонид Васильевичые ходо уридаг байгаа. Түрэл нютагтаа, арад зондоо тон ехэ дуратай байжа, Буряад уласайнгаа ажабайдал һайжаруулха, арад зонойнгоо түлөө хүдэлхэ дуратай байһанайхи Москва хүдэлхэеэ ошоогүй юм, - гэжэ дурсаа.

Буряадай түрүүшын президент ябаһан Леонид Потаповай дурасхаал мүнхэлһэн сээжэ бэеын дүрсэ Улаан-Үдэ хотодо тодхохо тухай энэ хэмжээ ябуулгада хабаадагшад дурадхаһан байна.

 

 

 

 Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36