18.11.2021

Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ хороонуудай бүридэлдэ хубилалтанууд оруулагдаба

Можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэ яһатанай асуудалнуудай, залуушуулай бодолгын, олониитын ба шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хорооной гэшүүн байһан Оксана Бухольцева бюджедэй, татабариин ба мүнгэн һангай талаар хороондо орохо тухай мэдүүлгэ оруулагдаба.

Иннокентий Вахрамеев бюджетнэ хороондо орохо тухайгаа мэдүүлээ.

Арадай Хуралай шэнэ һунгамал Эдуард Храмцов эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали хамгаалгын хорооной гэшүүн болобо.

“Буряадай Уласай Арадай Хурал тухай” хуулиин 17-дохи статьяагаар тус тогтоолнууд бэлдэгдээ. Арадай Хуралай һунгамал бүхэн уласай хуули нарижуулдаг эмхи зургаанай нэгэ хорооной бүридэлдэ ородог тухай һануулая.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36