18.11.2021

Хиитэй бага баллонуудые хуулиин наһа гүйсөөгүй залуушуулда наймаалха тухай хуулиин проект һунгамалнууд дэмжэбэ

Энээн тухай хуули Арадай Хуралай ээлжээтэ 20-дохи сесси дээрэ зүбшэгдэн хэлсэгдэбэ. Хуулиин наһа гүйсөөгүй залуушуулда хиитэй баллонуудые наймаалһан зон ялада унаха зэргэтэй.

Захиргаанай харюусалгада татагдаһан зон нэгэ мянганһаа гурбан мянган түхэриг хүрэтэр, тушаалта нюурнууд-арбан мянганһаа хорин мянган түхэриг хүрэтэр, юридическа нюурнууд-гушан мянган түхэригһээ дүшэн мянган түхэриг хүрэтэр гээд тоологдоно. Харин дахинаа хуули хазагайрууһан наймаалагшадта: эрхэтэд-дүрбэн мянганһаа табан мянган түхэриг хүрэтэр, тушаалта нюурнууд-гушан мянганһаа дүшэн мянган хүрэтэр, юридическа нюурнууд-табин мянганһаа далан мянган түхэриг хүрэтэр ялада унаха.

Һүүлэй үедэ аха ангинуудай һурагшадай дунда газ хэрэглэжэ, амилжа наһа бараһан ушарнууд бүридхэгдэһэн байна. 2020 оной ноябрь һара соо энээн тухай хуули абаха тухай хандалгатайгаар Загарайн аймагай мүрдэлгын таһаг Арадай Хуралда хандаһан юм. Энэ хуулиин проект Буряадай Засагай газар байгша оной ноябриин 9-дэ оруулһан байна.

Буряадай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай уялгануудые дүүргэгшэ Наталья Сандаковагай тэмдэглэһээр, “сниффинг” гээд нэрлэгдэһэн ойлгосо аха ангиин һурагшадай дунда дэлгэрэнхэй.

-Хиитэй газ хэрэглэжэ, амилхадаа, һогтоһон шэнги болоно. Дэлгүүрнүүдтэ газова бага баллонууд наймаанда сүлөө аргаар худалдагдана. Үхибүүд энээниие абаад, бэедээ хоро хэнэ, -гэжэ Наталья Сандакова хэлэбэ.

Газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Дмитрий Швецов һунгамалнуудта энэ хуулиин проект дэмжэхэ тухай хандаһан байна. Хуулиин наһа гүйсөөгүй үхибүүдэй дунда энэ ябадалай дэлгэрхэгүйн тула тус хуули абаха шухала байгаа. Арадай Хуралай һунгамалнуудай ехэнхинь энэ хуулиин проект дэмжэбэ.

 

 

 Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36