18.11.2021

Хари гүрэнэй эрхэтэд гансал гүрэнэй поликлиникануудта шалгалта гарадаг болохонь

Буряад Улас хүдэлхэеэ ерэһэн хари гүрэнэй эрхэтэд, гүрэнэй эмнэлгын эмхи зургаануудта хандажа, бэеэ шалгуулдаг болохонь. Энээнһээ урид үмсын клиникануудһаа справка абадаг байһан юм. Энээн тухай хуули соо Арадай Хуралай һунгамалнууд нэмэлтэ хубилалтануудые оруулба.

Халдабарита үбшэнтэй тэмсэлгэдэ энэ ехэ нүлөөлхэ зэргэтэй.

-Манай улас ерэһэн мигрантнуудые энээнһээ хойшо гүрэнэй клиникын эмшэд шалгадаг болохонь. Тэдэнэр анализ тушааха, халдабарита үбшэнэй талаар эмшэдтэ шалгуулха. Тоо баримтануудай ёһоор, ондоо тээһээ ерэһэн зон элдэб үбшэ иишэнь асардаг байна. Урид үмсын эмнэлгын эмхинүүдтэ хандаад, справка абадаг һаа, мүнөө энэ болюулагдаба, - гэжэ Арадай Хуралай социальна политикын хорооной түрүүлэгшын орлогшо Светлана Будаева тодорхойлно.

Хуулиин проектын ёһоор, хара тамхи хэрэглэдэггүй, халдабарита үбшэгүй байһанаа гэршэлһэн сертиһикат соо ВИЧ үбшэнэй талаар мэдээсэл үгтэдэг байха юм.


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36