25.11.2021

Хүдөө ажахын мэргэжэлтэдэй һайндэр үнгэрбэ

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов хүдөө ажахын һалбариин мэргэжэлтэдэй дүн гаргалгын зүблөөндэ хабаадаба.

-Агропромышленна комплекс экономикын хүгжэлтэдэ онсо һуури эзэлдэг гээшэ. Мүнөөдэрэй талаар харахада, хүдөө ажахын һалбарида мүнөө үе сагай технологи хэрэглэгдэнэ. Буряадай Арадай Хурал Засагай Газартай суг аграрна һалбари хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулна. Энэ талаар хуулинууд абтанхай. Хүдөө нютагта ажаһуудаг зониие хамгаалха, туһалха талаар асуудалда ехэ анхарал хандуулагдажа байдаг, - гэжэ Владимир Павлов тэмдэглээ.

Буряадай хүдөө ажахыда һайн тээшээ хубилалтанууд 2021 ондо үзэгдөө. Гүрэнэй талаһаа дэмжэлгэдэ хүдөөгэйхид хүртэжэ, хүдөө ажахыгаа хүгжөөхэ гэжэ оролдоно. Абаһан мүгөөрөө шэнэ техникэ худалдан абана. Тиин 13 комбайн, 28 трактор, тарилгын 5 комплекс, таряа хуряалгын 97 техникэ, таряа сэбэрлэлгын 17 техникэ болон бусад машинанууд абтагдаһан тухай тоо баримтанууд харуулна.

Техникэ шэнэлгэдэ уласай һанһаа 60 сая түхэриг байгша ондо һомологдоо. Ноябрь соо үнгэрһэн сесси дээрэ энэ шэглэлээр мүнгэн 85,7 сая болотор ехэ болгогдохо тухай баталагдаһан байна. Тиигэжэ дүн хамта 140 млн түхэриг энэ шэглэлээр үгтэхэ.

- Техникэ шэнэлхэ хэрэгтэ мүнгэ үшөө ехэ болгохо ажал үргэлжэлүүлхэ хэрэгтэй. 2022 оной уласай бюджет ниитын шагналга дээрэ ехэ болгохо тухай дурадхал оруулагдаһан байна, - гэжэ Владимир Павлов тэмдэглээ.

Буряадай хүдөө ажахын һалбарида хүдэлдэг мэргэжэлтэдэй урда олон түсэб, зорилгонууд табигдана. Жэлэй дүнгүүдээр эрхимлэһэн ажахын хүтэлбэрилэгшэд, хүдөө ажахын ажалшад хүндэлэлэй грамотануудаар, баярай бэшэгүүдээр шагнагдаһан байна.

 

 

 

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36