26.11.2021

Социальна хэлсээнэй аргаар олон зон ажалтай болоно

«Социальна контракт» гэһэн темэдэ зорюулагдаһан түхэреэн шэрээ Буряадай Арадай Хуралай социальна политикын хороон үнгэргэбэ. Хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковецэй хүтэлбэрилгэ доро энэ хэмжээ ябуулга үнгэрһэн байна. Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд: Александр Бардунаев, Дмитрий Швецов, Виктор Малышенко, Светлана Будаева, Тумэн Дондоков, Тимур Нимаев болон яамануудай болон эмхи зургаануудай түлөөлэгшэд, социальна контрактада хабаадагшад дүхэриг шэрээдэ хабаадалсаһан байна.

Буряадай ниигэмэй талаар хүн зониие хамгаалдаг яаманай сайдай орлогшо Анастасия Мериновагай тэмдэглэһээр, гэртээ тулюур байдалтай зониие дэмжэхэ удхатай энэ проект Буряад Уласта урагшатайгаар бэелүүлэгдэнэ.

-Социальна хэлсээ баталжа, өөрын хэрэг зохеожо хүдэлхэ дуратай зондо 250 мянган түхэриг гүрэнэй талаһаа үгтэнэ. Гэр бүлэдөө мүнгэ олзо багатай зон энэ программада хабаадаха аргатай», -гэжэ Анастасия Меринова хэлэнэ.

2021 ондо хоёр мянган гэр бүлэнүүдые энэ программаар хабаадуулха зорилго табигдана.

«Социальна контракт» гэһэн түсэлөөр олзын хэрэг эрхилжэ болохо, үмсын ажахы байгуулха арга үгтэнэ.

-Хүндэ байдалда байһан зондо туһаламжа үзүүлэгдэхэдээ, хэлсээн баталагдажа, ямар шэглэлээр хүдэлхэ тухай хэлсэгдэнэ. Жэлэй эхинһээ 15, 6 сая түхэригтэ 156 хэлсээн баталагдаад байна. 2022 ондо энэ ажал үргэлжэлүүлэгдэхэ, - гэжэ Арадай Хуралай социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец тэмдэглэнэ.

Ажалгүй зон энэ программаар мүн хабаадаха аргатай. Һара бүри 13298 түхэриг тэдхэмжэ үгтэдэг юм.

- Хүдөө нютагта байдаг зон энэ программада олоор хабаадана. Хүдөө ажахы эрхилжэ, теплицэ барина, овощ ургуулна. Буряадай хүдөө ажахын талаар үгтэдэг программануудта мүн лэ хабаадаха аргатай. Жэшээнь, агростартап гэһэн программа тааруу, - гээд Буряад Уласай Арадай Хуралай газарай асуудалнуудай, хүдөө ажахын бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной түрүүлэгшэ Дмитрий Швецов дурадхаа.

   Баргажанай, Бабантын, Зэдын, Хурамхаанай, Сэлэнгын болон Түнхэнэй аймагуудта энэ талаар тон эршэтэйгээр ажал ябуулагдана гээд дүхэриг шэрээдэ хабаадагшад тэмдэглэһэн байна.

-Недондо жэл пандемиин эхилхэдэ, ажалгүй үлэһэн байнаб. Хүн зониие хамгаалгын талаар эмхи зургаанда хандажа, контракт баталааб. 250 мянган түхэриг гүрэнһөө абаһанай удаа, парикмахерска нээгээб. Мүнөө үедэ урагшатай, һайнаар хүдэлнэб, -гэжэ Римма Курьянова хөөрэһэн байна.

Энэ хэмжээ ябуулгын дүнгүүдээр, хэдэн шиидхэбэринүүд абтаһан байна. Саашадаа энэ ажал үргэлжэлүүлхэ, гэртээ түлюур байдалтай бүлэнүүдые «социальна контракт» гэһэн программада хабаадуулха, ажалгүй зониие энэ программын ашаар дэмжэхэ мүн бусад хэрэгтэй шиидхэбэринүүд абтаа.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-10-27 12:36